Over ons

‘Iedereen dacht, dat hij de enige was…’

Een veelgehoord geluid bij de leden die vanaf het begin deel uitmaken van onze vereniging. Iedereen dacht dat hij de enige was die zich bezighield met de brandweerhobby, totdat hij andere collega-verzamelaars ontmoette. Een van de leukste manieren om anderen te ontmoeten is toch in verenigingsverband.

Op de stand op de brandweer-RAI 1975 van het Nationaal Brand­weermuseum trof de oplettende bezoeker een zelfgemaakte poster aan. Daarop stond te lezen, dat men zich kon aanmelden voor het lidmaatschap van een Neder­landse afdeling van de Fire Brigade Society. Wie zich uit hobby met de brandweer bezig hield en toch nog schroom­de een handtekening te zetten, werd over de streep getrokken door enkele zeer enthousiaste “verko­pers” met als resultaat, dat na afloop van de tentoon­stelling maar liefst vijftien personen de kersverse Nederland­se afde­ling bemanden, respectievelijk bevrouw­den. Voor het echter zo ver kon komen, was er al een flinke hoe­veelheid werk verzet door enkele – toen nog heel jonge – mensen.

Het zat zo
In 1970 waren twee middelbare scholieren, Gerard Koppers en Piet Hoving, elkaar tegengekomen op de stand van het Nationaal Brandpreventie Instituut (NBPI), waarvoor ze beiden wel eens wat hand- en spandiensten vervulden en correspondentie uitwis­selden. Door de wederzijdse interesse was het contact snel tot stand gebracht. Gelukkig is dit contact geïntensiveerd, zodanig dat beiden er wel eens over spraken, dat het toch mogelijk zou moeten zijn in Nederland een vereniging van en voor brandweer­hobbyisten op te richten. Inmiddels was ook Frans de Waal tot de kring van belangstellenden toegetreden en – zoals het echte verzamelaars betaamt – werd besloten de Interschutz te bezoe­ken, die in 1972 te Frankfurt am Main gehouden zou worden.

Op die tentoonstelling diende zich bij de stand van ons drie­tal een Engelse mijnheer aan, die aangaf lid te zijn van een Engelse vereniging van brand­weerhobbyisten. Enkele honderden leden, al dan niet werkzaam bij de brandweer maakten daar deel van uit en men beschikte zelfs over een eigen tijdschrift, Fire Cover genaamd. Na enige tijd verzuimd te hebben zich aan te sluiten bij die Engelse vereniging (The Fire Brigade Socie­ty) besloot men om de knoop toch maar door te hakken.

Gerard Koppers onderzocht de organisatie van die Engelse vereniging, ging zelfs ter plaatse op onderzoek uit en sprak daar over de mogelijkheid een eigen, Nederlandse afdeling op te richten. Drie leden waren er al, dan zouden er nog wel meer te vinden zijn. Om die te vinden werd de bovengenoemde poster op de brandweer­tentoonstelling neergehangen.

Zwolle
Op 18 oktober 1975 togen 26 van de toen al 33 leden vanuit de meest verschillende plaatsen van ons land naar de gebouwen van de Retham (gemeentebedrijf) te Zwolle, waar ze warm verwelkomd werden door Henk Los, lid nummer 18. Op verzoek van de organisatie had vrijwel iedereen spulletjes uit de respectievelijke verzamelingen meegebracht, zodat in de kantine een ware brandweer-hobby-tentoonstelling gehouden werd. Ook de Engelse mijnheer was er. Het bleek de heer Bob Herbert te zijn, die de overzeese contacten voor The Fire Brigade Society behartigde.

De oprichtingsvergadering werd gehouden en dit bleek meteen een van de langste algemene ledenvergaderingen te worden, die onze vereniging in zijn 25-jarig bestaan heeft gekend.

Lunchalarm!
Tijdens de lunchpauze klonk plotseling een tweetonige hoorn en een brandweerwagen van Zwolle kwam voorbijrazen. De reden: in samenwerking met de Zwolse brandweer had Henk ervoor ge­zorgd, dat een, op het terrein van de Retham gestalde, auto in lich­ter­laaie stond, zodat er ook buiten nog enige actie viel waar te nemen. Nadat de brandweer het vuur meester was en iedereen weer naar het gebouw teruggekeerd was, werd er een diapresen­tatie gehou­den door enkele leden. De doucheruimte van het gebouw bleek hiervoor uitermate geschikt te zijn. Het offici­ële gedeelte van deze dag werd besloten met een bezoek aan de toenmalige kazerne van de Zwolse brandweer en daarmee was de eerste excursie van de vereniging een feit.

De Nederlandse afdeling van The Fire Brigade Society groeide snel. In april 1976, toen de brandweer van Schiphol voor de eerste keer bezocht werd, was het ledental al opgeklommen tot 80. Aan het eind van dat jaar waren we al met zijn honderdze­ventienen. Daarmee was het magisch getal van honderd over­schreden en de jubelstemming in het toenmalige tijdschrift was dan ook niet van de lucht. Overigens werd dat jaar op Schiphol voor de eerste keer een veiling van boeken en tijdschriften op brandweergebied gehou­den, waarschijnlijk de eerste brandweerveiling in Nederland.

Door de opzet van de Fire Brigade Society en het feit dat de afdeling Nederland slechts een klein onderdeel daarvan uit­maakte, ging het grootste deel van de contributie naar de Engelse moedervereniging. Alleen een luttel bedrag voor afde­lingsactiviteiten bleef over. Bovendien behandelde de Fire Cover (uitslui­tend in de Engelse taal) hoofdzakelijk Engelse onder­werpen. Veel leden hadden daar niet echt belangstelling voor, of laten we het anders stellen: men had meer belangstel­ling voor hetgeen zich binnen de brandweer in Nederland afspeelde.

Tijdens de ledenvergadering van 1976 (gekoppeld aan een bezoek aan de brandweer van Tilburg) werd besloten de afdeling om te zetten in een zelfstandige Nederlandse Vereniging ‘De Brand­weerhobbyïst’. De nieuwe vereniging kon zich als zodanig presenteren op de brandweer-RAI van 1979 waar de directie van de RAI op initiatief van de NVBC haar een stand had aangebo­den. De nieuwe opzet sprak een veel groter publiek aan en medio 1980 werd het ledental van 300 overschreden.

Naast het organiseren van excursies en de uitgave van een verenigingstijdschrift, ontstonden er zogenaamde “commissies”, groepen van leden met een gezamenlijke interesse. De eerste commissie die van start ging was de ‘commissie Modelbouw’, die al tijdens de excursie naar Motorkracht in Hoogeveen de eerste modelbouwwedstrijd had georganiseerd.

Tijdens een bijeenkomst in Purmerend werd de commis­sie Foto­grafie opgericht en korte tijd later werd de eerste ‘fototoertocht’ gehouden, in de omgeving van Eindhoven ‘om het eens uit te proberen!’ Gezien het feit dat deze toertoch­ten ook nu na meer dan 25 jaar nog altijd enkele malen per jaar georganiseerd worden, mogen we spreken van: ‘wegens enorm succes geprolongeerd’, al is de formule dan enigszins aange­past en gemoderniseerd.

Dat kon ook niet anders, omdat de commissie – later afdeling – fotografie maar groeide en groeide. Werden de fototoertochten aanvankelijk met de auto’s van de deelnemende leden in een soort van optocht gereden, met alle gevolgen voor de verkeers­veiligheid van dien, sedert alweer een flink aantal jaren wordt er gebruik gemaakt van touring­cars.

Dan mogen we natuurlijk niet vergeten te vermelden, dat er veel werk is verzet in commissies en afdelingen met andere onderwerpen.

Verbindingen, waar complete studies gemaakt werden naar ver­bindingsnetwerken, communicatie binnen de brandweer en de andere hulpverleningsdiensten en bezoeken aan alarmcentrales.
Filatelie, waar gedurende enkele jaren zelfs een nieuwsbrief verscheen, waarin de leden op de hoogte werden gehouden van de nieuwtjes op brandweer filateliegebied en waar enkele zeer interessante bijeenkomsten uit voortkwamen.
Amsterdam, waarbinnen het korps van Amsterdam in al zijn facetten bestudeerd werd en waar een flink aantal, erg plaat­selijk gerichte, maar zeer gezellige avondjes uit voortkwamen.
De commissies, met uitzondering van de afdeling Fotografie, bestaan niet meer in hun oorspronkelijke vorm. Niettemin hebben ze een belangrijke invloed gehad binnen de gehele vereniging en ook op de inhoud van het verenigingstijdschrift.

Tijdschrift ÉÉN-ÉÉN-TWEE
Een van de verbindende schakels tussen al die individuen en groepen binnen onze vereniging vormt het tijdschrift. Het allereerste exemplaar daarvan was een ‘nieuwsbrief’, gevolgd door een gestencild stapeltje papieren, nog later voorzien van een kaftje.

Aanvankelijk heette het ‘De Brand­weerhobbyïst’ een naam, die als vlag de lading echt niet geheel dekte. Im­mers, veel artikelen trok­ken zelfs de belang­stelling van professioneel brand­weer Nederland. In “Brand” van juli 1976 lezen we een recensie die we hier integraal zullen weergeven:

De Brandweer-Hobbyist maart 1976
Een merkwaardig, zeer goed verzorgd periodiek, orgaan van de afdeling Nederland van The Fire Brigade Society, een internationale vereniging van enigen die in het brandweervak belang stellen. De redactie ziet het vooral als een technisch vak met een interessante historie en een roemrijke traditie, die haar neerslag vindt in allerlei emblemen en uitrustingsstukken, oude prenten, overblijfselen uit vroeger tijd, die door de leden der vereniging ijverig worden verzameld en voor verlies behoed, maar ook als een modern vak, volop in technische ontwikkeling, met talrijke toekomstmogelijkheden, een kweekplaats voor nieuwe denkbeelden, een expansiegebied voor de bouwende en construerende jeugd. Dit nummer, goeddeels volgeschreven door de redacteur, Gerard Koppers te Amsterdam zelf, getuigt hiervan in korte opstellen, zeer to the point en fraaie tekeningen, die gestencild goed overkomen, een grafische prestatie. Wij vinden er het modernste materiaal van Den Haag, Amsterdam, Schiphol enz., maar ook het verslag van een pakhuisbrand, iets over de Rijkscrashtenders, vrijwillige brandweer, speelgoed, bibliotheek, museum, kortom, voor elk wat wils en dat alles in voortreffelijke vorm, zodat wij alle reden hebben om dit aardige blad een goede toekomst toe te wensen.”

Een woord van dank voor zoveel lovende woorden is ook na zoveel  jaren hier wel op zijn plaats. De goede wensen hebben blijkbaar tot het gewenste resultaat geleid.

Nadat 0011 in enkele delen van ons land het ‘landelijk’ alarm­nummer werd, nam het verenigingstijdschrift ook die naam aan. En ziedaar, plotseling werden we, nog veel meer dan voorheen “voor vol aangezien”.

0011 ging, 06-11 kwam, en flexibel als de uitgever was, werd de naam weer aangepast.
Een nieuwe naam, een nieuw gezicht, moet er gedacht zijn, want 06-11 bracht voor de eerste keer letter­lijk kleur in de vaderlandse brandweertijdschriften.

Met de eenwording van Europa moest er een Europees alarmnummer komen – 112 – en dus werd de naam van het tijdschrift: Eén-Eén-Twee. In letters, want een brandweertijd­schrift 112 (in cijfers dus) bestond al in Duitsland. Wie Europees denkt, moet daar rekening mee houden. Het concept van het tijdschrift (interessante artikelen door en voor hobbyisten geschre­ven) veranderde nauwelijks, al werd de uitstra­ling van het blad wel steeds professioneler. Dat hebben we niet in het minst te danken aan de uitgever en meer nog aan zijn echtgeno­te, die vele uren belangeloos aan de uitgaven van dit tijd­schrift werk(t)en. De eerste vereni­gings­tijdschriften werden gemaakt met behulp van een tweedehands stencilapparaat (door Piet en Mieke uit eigen zak betaald) en de inzet van vrijwil­ligers, waarvan Miekes moeder (bij de goede vrienden bekend als “moeder Janssen”) de belangrijkste was. Later kon het tijd­s­chrift al in offsetdruk worden uitgebracht, maar de werkzaam­heden voor wat betreft lay-out en samenstel­ling werden daar­door alleen maar groter. De intrede van moder­ne apparatuur maakte het aantal mogelijk­heden nog groter, maar het werk niet min­der. Met recht kunnen we dan ook zeggen dat de uitgever van het tijdschrift Eén-Eén-Twee eigenlijk de grootste sponsor van de vereniging is. Dat mag ook wel eens gezegd worden.