Verslag Algemene Ledenvergadering van zaterdag 11 mei 2019

Zaterdag 11 mei 2019 organiseerde de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Brandweerwezen haar jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) in het PIT Veiligheidsmuseum te Almere.

Helaas bleken slechts veertien leden van onze vereniging naar Almere te zijn gekomen om terug te blikken op het afgelopen verenigingsjaar en naar de toekomst van onze vereniging te kijken. Vijftien leden hadden met een bericht van verhindering aangegeven niet in de gelegenheid te zijn om naar de ALV te kunnen komen. Vanwege het geringe aantal leden dat aanwezig was, werd namens het bestuur besloten om de brainstormsessie ‘De vereniging zijn wij’ en een samenvatting van de uitkomst ervan naar een andere datum door te schuiven.

Nadat Johan Dupain jr. namens het bestuur de aanwezige leden van harte welkom heette, gaf Peter IJzerman als lid van de werkgroep, een presentatie van de nieuwe website die sinds dinsdag 7 mei openbaar is geworden. Omdat onze vertrouwde website vanaf deze maand niet meer door onze vereniging gebruikt kan worden, is in de afgelopen periode druk nagedacht over een alternatief dat voorlopig goed bruikbaar is voor onze vereniging. Dankzij alle inspanningen van Arno de Groot en de overige leden van de werkgroep is er gelukkig een tijdelijke website beschikbaar voor het delen van verenigingsnieuws en allerlei andere wetenswaardigheden naar onze leden en bezoekers van de website. Uiteindelijk is het de bedoeling om alle informatie van de oude website over te zetten naar de nieuwe website, maar dit zal wel om een enorme hoop vrije tijd van alle werkgroepleden vragen. Daarom sloot Peter zijn presentatie af met een dringende oproep aan alle verenigingsleden om de werkgroep bij deze MEGA-operatie te ondersteunen. Deze oproep werd door Johan namens het bestuur van harte gedeeld met de aanvulling dat het bestuur ook elders binnen de vereniging maar al te graag extra spreekwoordelijke handjes dringend kan gebruiken.

Voordat de aanwezigen over gingen tot het nuttigen van hun eigen meegebrachte lunch werd eerst nog een rondje gemaakt onder iedereen om een mening te geven over de website die voorlopig gebruikt gaat worden. Meerdere leden namen hierbij de gelegenheid om naast hun complimenten aan de werkgroep, ook hun mening te geven aan het bestuur welke informatie publiekelijk gedeeld kan worden en welke mogelijk uitsluitend voor verenigingsleden beschikbaar moet zijn. Het bestuur zal met deze aanbevelingen aan de slag gaan en een voorstel maken om aan de verenigingsleden te presenteren tijdens een toekomstige ALV.

Na de lunch werd overgegaan naar het formele gedeelte van de ALV onder waarnemend voorzitterschap van Johan. In het afgelopen jaar hebben wij afscheid moeten nemen van een twintigtal leden om uiteenlopende redenen. Helaas zijn het afgelopen jaar vijf leden ons door overlijden ontvallen, waarna de aanwezigen met een minuut van stilte hen in gedachte namen.

Met het concept jaarverslag van de secretaris werd een opsomming gegeven van alle activiteiten die voor de verenigingsleden zijn georganiseerd en activiteiten waar de vereniging zich heeft gepresenteerd om potentiële leden warm te maken voor onze vereniging. Hierna werd het financieel jaarverslag van de penningmeester besproken en een toelichting gegeven bij een aantal kostenposten. Door de penningmeester is aangegeven dat de vereniging op dit moment financieel gezond is, maar dat er wel enkele aandachtspuntjes zijn die mogelijk in de toekomst van een zekere zorg kunnen zijn. De leden van de kascontrolecommissie bestaande Erik Klaassen en Adriaan Kriek met als reservelid René Siebelt, waren helaas verhinderd om hun bevindingen te delen met de verenigingsleden. In een schriftelijke verklaring namens de kascommissie verklaarden dat zij dat na controle van de financiële administratie zij geen onvolkomenheden hebben geconstateerd en aan de leden voorstellen om het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid. Dit voorstel werd door de aanwezige leden unaniem aangenomen. De leden van de kascontrolecommissie hebben aangegeven allen aftredend maar herkiesbaar te zijn. Dit voorstel werd onder dankzegging van de leden en het bestuur unaniem aangenomen.

Na verantwoording door de secretaris en de penningmeester stond het onderwerp bestuursverkiezingen op het programma.
Tijdens de vorige ALV gaf Martien Dral aan zijn taak als voorzitter per 1 augustus 2018 neer te zullen leggen. In de tussenliggende periode heeft Johan Dupain jr. tijdelijk deze functie voor zijn rekening genomen. Voor de taak van voorzitter heeft het bestuur slechts één aanmelding ontvangen, zijnde Johan Dupain jr. Johan geeft om dit agendaonderwerp in stemming te kunnen brengen het waarnemend voorzitterschap tijdens de ALV over aan Bianca van Haasteren. Hierna wordt de aanmelding voor het voorzitterschap van de vereniging door de aanwezige leden in stemming gebracht. Op het voornemen van Johan om zich aan te melden als voorzitter zijn geen schriftelijke reacties van afkeuring ontvangen. Na stemming neemt de ALV unaniem, met uitzondering van Johan zelf die geen gebruik maakt van zijn stemrecht, het besluit dat Johan Dupain jr. per direct in functie treedt als voorzitter van onze vereniging. Johan neemt met een dankwoordje voor het in hem gestelde vertrouwen, het voorzitterschap van de vereniging aan waarna hij de spreekwoordelijke voorzittershamer formeel ter hand nam. Namens de leden wensen wij Johan veel succes toe bij het aansturen van onze vereniging naar de toekomst.

In maart heeft Wim Aichmann aangegeven door persoonlijke omstandigheden per direct te moeten stoppen als voorzitter van afdeling Fotografie en als bestuurslid binnen het algemeen bestuur. Marian Zeelenberg heeft namens het bestuur tijdelijk het voorzitterschap van afdeling Fotografie voor haar rekening genomen, maar daarbij aangegeven dat dit slechts een overbrugging zal zijn voor het huidige kalenderjaar. Voor de functie van Afdelingsvoorzitter heeft het bestuur geen aanmeldingen ontvangen. Johan stelt voor aan Marian te verzoeken om het huidige kalenderjaar de functie van waarnemend afdelingsvoorzitter te blijven vervullen en als bestuur met de afdelingsbestuursleden te gaan kijken naar een mogelijke invulling voor een nieuwe afdelingsvoorzitter en de toekomst van afdeling Fotografie. Het bestuur zal hier tijdens een komende ALV aan de leden een voorstel presenteren. Namens het bestuur en de leden van afdeling Fotografie wordt Wim Aichmann hartelijk bedankt voor zijn inspanningen binnen de afdeling en het algemeen bestuur in de afgelopen jaren.

Binnen het bestuur zijn al geruime tijd de functies van coördinator Modelbouw & Verzamelen en Voertuigen & Korpsinformatie beschikbaar. Dit is ook reden dat deze groepen in de afgelopen jaren geen eigen activiteiten hebben georganiseerd. Ook voor deze beide functies heeft het bestuur geen aanmeldingen ontvangen. Voor de beide werkgroepen Materieeldatabase en Korpsinformatie die organisatorisch onder afdeling Voertuigen & Korpsinformatie vallen, zal het bestuur kijken op welke manier de beide werkgroepen aangestuurd zullen worden vanuit het algemeen bestuur.

Na de bestuursverkiezingen werd de ALV formeel afgesloten en de bijeenkomst op informele wijze voortgezet. Sommige leden namen daarbij de gelegenheid om een bezoekje te brengen aan het PIT Veiligheidsmuseum.

Namens het algemeen bestuur van de VBB,
Johan Dupain jr.
Voorzitter

Veenendaal, 16 mei 2019