Nederlandse Vereniging van Belangstelenden in het Brandweerwezen

Algemene Ledenvergadering & concept jaarverslag 2018

Aanstaande zaterdag 11 mei wordt in het PIT veiligheidsmuseum te Almere (Schippersplein 4 1315 SB Almere) de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) gehouden, dit keer gecombineerd met de voorjaarsbijeenkomst.

Het programma ziet er als volgt uit:

11:00 uur ontvangst met koffie

11:15 uur introductie (deze) tijdelijke website

11:45 uur ALV met aansluitend het gebruik van (eigen) lunch

13:00 uur brainstormen ‘de vereniging zijn wij’

14:30 uur samenvatting brainstorm

15:00 uur einde(of bezoek museum)

Graag tot ziens aanstaande zaterdag in Almere!

 

 

Concept-Jaarverslag-2018 van de secretaris


1. ALGEMEEN

Het verslagjaar liep van 1 januari 2018 t/m 31 december 2018.

Op 1 januari 2018 waren 834 personen en organisaties lid van onze vereniging.
Het overlijden in maart 2017 van ons lid Rob Hartog uit Zaandam was al gemeld aan de ledenvergadering in mei 2017. Helaas is na afloop van het verslagjaar op 6 april 2018 ook overleden ons lid de heer J.G. Bieze uit Zoetermeer. Daarnaast zijn in het verslagjaar meerdere oud-leden overleden. Deze tekst moet worden ingevuld door de penningmeester.

Tijdens de ALV van 2 juni 2018 heeft Martien Dral te kennen gegeven te stoppen met het voorzitterschap per 1 augustus 2018. Johan Dupain heeft daarna te kennen gegeven dat hij tot de ALV van 2019 het voorzitterschap a.i. op zich wil nemen.
Jeroen Brouwer heeft om privéredenen zijn kandidatuur per maart ingetrokken.

2. BESTUUR

Van 1 januari tot 1 augustus 2018 bestond het algemeen bestuur van onze vereniging uit:

Voorzitter: Martien Dral
Vicevoorzitter: Bianca van Haasteren
Secretaris: Marian Zeelenberg
Penningmeester: Jaap de Jong
Lid: Rik Willems (tot 2 juni)
Lid: Wim Aichmann
Lid: Johan Dupain
De functie van penningmeester werd waargenomen door Richard Reijnierse.

Van 1 augustus tot 31 december 2018 bestond het algemeen bestuur van onze vereniging uit:
Voorzitter a.i.: Johan Dupain
Vicevoorzitter: Bianca van Haasteren
Secretaris: Marian Zeelenberg
Penningmeester: Jaap de Jong
Lid: vacant
Lid: Wim Aichmann
Lid: vacant

De functie van penningmeester werd waargenomen door Richard Reijnierse.
Per 1 december is Jeroen Steenhuis het bestuur komen versterken als adviseur.
.

In het verslagjaar hebben wij zes keer plenair vergaderd in Apeldoorn. Ok is er 1 maal overleg geweest met de adviseurs/oud-bestuursleden te Hilversum. Daarnaast vond intern overleg plaats tijdens verenigingsactiviteiten, via telefoon en email, en bij informele samenkomsten van diverse bestuursleden.
Wij werden met raad en daad bijgestaan door een aantal adviseurs: oud-bestuursleden, Richard Reijnierse, Johan Dupain Jr., Jeroen Steenhuis en Jelle Krijthe.


3. VERENIGINGSACTIVITEITEN

3a. Onze website
De internetsite van onze vereniging (www.brandweer.org) heeft ook het afgelopen jaar weer veel tijd en energie gevraagd. In het afgelopen verslag jaar is er keihard gewerkt en is er een tijdelijke website gemaakt die als het goed is 1 mei 2019 actief is.
Net als in de voorgaande jaren constateren wij ook nu dat het aantal schouders dat de werkzaamheden uitvoert te klein is. Wij hebben in het verslagjaar gestreefd naar aanvulling van het aantal medewerkers. Dat is beperkt gelukt zie het resultaat in het boven genoemde stukje. Grootste handicap is dat de vereniging momenteel slechts één webmaster/administrator heeft, die bovendien alleen parttime beschikbaar is.

3b. Het verenigingstijdschrift Eén-Eén-Twee
Ook in 2018 konden Mieke Janssen en Piet Hoving van HHS Uitgeverij in Grave samen met de inspanningen van de redactie, de vaste medewerkers, de adverteerders, bestuursleden van de VBB en andere schrijvers en fotografen het verenigingsblad Eén-Eén-Twee alle zes keer op de geplande datum laten verschijnen. Een zeer fraai full colour tijdschrift met veel lezenswaardige berichten en bezienswaardige foto’s. Een tijdschrift dat in binnen- en buitenland hoog staat aangeschreven en ook door veel niet-leden wordt gelezen en bekeken.

3c. Onze digitale nieuwsbrief
Peter Snellen en Jeroen Steenhuis (vormgeving) waren ook in het verslagjaar met veel enthousiasme de makers/samenstellers van onze digitale nieuwsbrief. Die nieuwsbrief verscheen in het verslagjaar zes keer, en is voor veel leden een zeer gewaardeerde aanvulling in de maanden dat er geen Eén-Eén-Twee verschijnt.

3d. Onze landelijke ruil- en contactdag op 10 maart 2018 in Veenendaal
Op zaterdag 10 maart 2018 was het weer zover: onze jaarlijkse landelijke ruil- en contactdag deze keer op een nieuwe locatie in Veenendaal namelijk bij van der Valk. Veel leden hadden zich vooraf opgegeven om deze dag te bezoeken; andere leden kwamen spontaan langs. Ook dit jaar bezochten veel niet-leden onze contactdag. Alles bij elkaar telden we ’n honderdtal bezoekers.
Ieder jaar organiseren wij op onze contactdag een aantal workshops/lezingen. Dit jaar waren dat Bianca van Haasteren over de firma Geesink (opbouwer van onder meer brandweervoertuigen) en Peter Snellen (over de Duitse brandweervoertuigen in de 2e wereldoorlog). De lezing van Peter is op verzoek van leden in april 2018 digitaal uitgebracht als speciale uitgave van onze digitale nieuwsbrief.
Meerdere leden toonden in Veenendaal een deel van hun bijzondere brandweerverzamelingen. En zoals ieder jaar werd op onze ruil- en contactdag ook een ruilbeurs gehouden. Het was weer een gezellige beurs met voor elk wel wat wils. Zo waren modelauto’s, helmen, boeken, en nog veel meer te ruil en te koop.

3e. Onze voorjaarsexcursie en de algemene ledenvergadering op 2 juni 2018 in Hoogeveen bij opbouwfabrikant en importeur DRV (Dutch Rescue Vehicles)
Op zaterdag 2 juni werden de voorjaarsexcursie en de algemene ledenvergadering gehouden bij DRV. Een verslag van de excursie verscheen op onze website. Het verslag van de algemene ledenvergadering is in te zien bij de stukken voor de ALV van 2019.

3f. Onze najaarsexcursie op 27 oktober 2018 bij de Brandweer ‘s Hertogenbosch.
Paul Verlaan, directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord ons verteld over o.a. flexibele inzetten & bluswaterconcept en watergebonden taken Brandweer Brabant-Noord.
Hierna werd de verrassing van de excursie ingevuld en mochten de deelnemers een bezoek brengen aan de nieuwe (nog niet geopende) regionale alarmcentrale. Als laatste die dag mochten de voertuigen nog worden gefotografeerd. De dag werd georganiseerd door Kees Boot en Johan Dupain.

4. VBB-AFDELINGEN

4a. Afdeling Fotografie
De afdeling Fotografie mag zich verheugen in een grote groep liefhebbers van het fotograferen van brandweervoertuigen. Op 1 januari 2018 telde de afdeling 144 leden.
De afdeling Fotografie leidt een bloeiend bestaan. De activiteiten die zij ontplooit vervullen wensen van vele van onze leden. De in het verslagjaar georganiseerde afdelingsactiviteiten:

• Voorjaarsbijeenkomst p 24 maart Driebergen-Rijsenburg
• 1e toertocht op 21 april naar Kennemerland
• 2e toertocht op 30 juni naar Noord-Oost Gelderland
• 3e toertocht op 8 september Friesland West

Verslagen van deze toertochten zijn gepubliceerd op onze website en in de Eén-Eén-Twee.

Het algemeen bestuur hecht er aan om bij deze zijn waardering uit te spreken voor de organisatoren van deze toertochten. Ook willen wij onze grote waardering uitspreken voor de wijze waarop de vaak toch wat kleinere posten maar ook het afgelopen jaar een groot bedrijfsbrandweerkorps weer bereid waren hun medewerking te verlenen en letterlijk alles uit de kast trekken om onze leden een onvergetelijke dag te bezorgen.

4b. Werkgroep Brandweerhistorie
Ook in 2018 heeft de WBH weer meerdere vragen binnen gekregen. Het meeste kon snel beantwoord worden, voor sommige was wat meer onderzoek nodig.

Helaas was er dit jaar geen publicatie. Wel wordt er hard gewerkt aan verschillende projecten en is het ‘Spuithuizen’ project in de afrondende fase en is de planning dat deze in 2019 gepubliceerd kan worden.

De dag van de brandweer geschiedenis werd weer georganiseerd in samenwerking met het Netwerk geschiedenis van Brandweer Nederland. Het thema was: ‘Brandweer in en rond de tweede wereldoorlog’ en werd gehouden op 3 maart met de brandweer Den Haag als gastheer.

In december was het jaarlijkse mini-symposium. Dit jaar was het thema ‘Brandweer op de luchthaven’. Het aantal bezoekers loopt elk jaar op en was nu ongeveer 50. Het leuke is dat de bezoekers niet alleen leden van de VBB zijn, maar ook steeds vaker ‘professionals’ die actief zijn bij de brandweer meestal gerelateerd aan het onderwerp.

5. TEN SLOTTE

De VBB heeft in dit verslagjaar weer vele rollen vervuld en initiatieven genomen om de brandweer en de rampenbestrijding bij een groot aantal belangstellenden te promoten en hen van informatie te voorzien.

Veel tijd en energie is gaan zitten in de public relations van onze VBB. Digitaal; en fysiek met een VBB-stand op de e-Ric op vliegveld Twente, de Nationale Hulpverleningsdag in Hoorn en op de Brandweerbeurs in Vaassen.

Dat in 2018 niet alles binnen de door ons gewenste tijd is gereedgekomen wordt betreurd, maar om de zaken goed aan te pakken is nu eenmaal tijd en veel inzet van mensen nodig. Het bestuur spreekt daarom opnieuw de hoop uit dat meer mensen dan tot nu toe zich zullen aanmelden om de doelstellingen van de vereniging en onze leden te helpen realiseren. Vaak zijn het dezelfde mensen die de vereniging vertegenwoordigen op evenementen of bezig zijn met het organiseren van activiteiten of daarbij ondersteunen.
We zijn eind 2018 gestart met een werkgroep voor de nieuwe website en daar is hard gewerkt om tot de realisatie te komen van een nieuwe opzet en een website in een uitvoering die beter bij ons past. Wel gaan we nu door met het realiseren van een complete website en dat gaan we doen met professionele medewerking van een bedrijf wat hierin is gespecialiseerd. De database is tijdelijk niet in te zien maar achter de schermen wordt er flink door gewerkt om alles up to date te houden zodat als de database in een nieuwe vorm wordt geactiveerd alle data weer in gevoerd kan worden.
Wij willen gedurende de komende jaren het ledental uitbreiden (een ambitieuze doelstelling, maar er is voldoende potentieel – alleen al gezien het aantal brandweervrijwilligers en beroepspersoneel in ons land) om dit te realiseren gaan we speciale acties organiseren. Daarnaast willen wij de huidige leden sterker aan ons binden. De informatie op het alleen voor VBB-leden toegankelijke deel van onze website (“Mijn VBB/Extranet”) is en wordt uitgebreid. Voorlopig is als de tijdelijke website draait de Nieuwsbrief voor iedereen te lezen dus nog zonder inlogcode. Natuurlijk is dit van tijdelijke aard.

Daarnaast willen wij om wederzijds voordeel te behalen de komende jaren voortgaan onze samenwerking te versterken met alle Nederlandse brandweerkorpsen, hun vertegenwoordigende organisaties, verenigingen met gelijkwaardige doelen en hun toeleveranciers.
Veel doelen die wij als vereniging gezamenlijk willen realiseren. Daarvoor hebben wij de hulp van alle leden nodig en hopen dat iedereen bereid is daarvoor een steentje bij te dragen.


Namens het algemeen bestuur van de VBB,


Marian Zeelenberg
Secretaris

Waddinxveen, 10 april 2019