Reglement Afdeling Fotografie

Voor deelname aan de activiteiten van de afdeling Fotografie is het onderstaande van toepassing:

Reglement voor deelname aan VBB-activiteiten

1
Deelname aan activiteiten van de VBB of één van haar afdelingen staat slechts open voor leden van VBB respectievelijk de organiserende afdeling. Het toetsingscriterium voor het lidmaatschap is de registratie van de deelnemer als lid van de VBB respectievelijk de organiserende afdeling in de ledenadministratie van de VBB op het moment dat uitnodigingen tot deelname aan activiteiten worden verzonden
die ten tijde van de activiteit de verschuldigde verenigings- en afdelingscontributie hebben voldaan.

2
Indien een rechtspersoon lid is van de VBB of één van haar afdelingen, kan deze rechtspersoon per activiteit één persoon als vertegenwoordiger afvaardigen naar activiteiten van de VBB of één van haar afdelingen.

3
Deelname aan de activiteiten van de VBB geschiedt in alle opzichten geheel voor eigen risico van de deelnemer(s). De VBB, haar afdelingen, noch de individuele bestuursleden daarvan kunnen aansprakelijk worden gesteld voor geleden of veroorzaakte schade(s), kosten en/of letsel tijdens of op weg van of naar enige activiteit van de VBB of haar afdelingen. Organisaties waar de VBB te gast is en hun medewerk(st)ers kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld.

4
Bij verplaatsing van de deelnemers tijdens activiteiten van de VBB of één van haar afdelingen (bijvoorbeeld van, naar of tussen de objecten die bezocht worden), geldt te allen tijde dat de deelnemers de geldende verkeers- en fatsoensregels in elk opzicht in acht nemen. Wanneer door de organisatie voor vervoer tijdens de activiteit wordt gezorgd dient men ervoor te zorgen dat dit vervoer geen vertraging oploopt waardoor het voorspoedige verloop van de activiteit in gevaar kan worden gebracht.

5
Tijdens de bezoeken aan brandweerkorpsen en andere organisaties zijn alle deelnemers gehouden de gebruikelijke normen van fatsoen in acht te nemen.

Het dragen van brandweer gerelateerde kleding (o.a. uitmonsteringtekens), dan wel andere uniform- of daarop gelijkende kleding tijdens een fototoertocht is niet toegestaan.
Pagers en alarmontvangers dienen op stil te staan, behoudens indien en voor zover er een daadwerkelijke repressieve functie vervuld wordt.

6
Aanwijzingen van de medewerk(st)ers van de organisaties, waar de VBB te gast is alsmede van de (afdelings)bestuursleden en/of door het (afdelings)bestuur daartoe aangewezen personen dienen strikt te worden nageleefd (ook tijdens fotosessies).

7
Het is de deelnemers niet toegestaan om zonder toestemming van het afdelingsbestuur, dan wel de medewerk(st)ers van de organisatie waar de Afdeling te gast is, zelf deuren en luiken van de voertuigen te openen dan wel te sluiten of de voertuigen te betreden. Ook is het de deelnemers niet toegestaan zich elders te begeven in, aan of op de gebouwen en terreinen die bezocht worden.

8
Bij een bezoek aan een brandweerkorps of andere organisatie verloopt de communicatie met het korps of de te bezoeken organisatie via één persoon, die tevoren door het (afdelings)bestuur is aangewezen. Bovendien wijst het (afdelings)bestuur iemand aan, die het opstellen van voertuigen begeleidt en coördineert. Eventuele wensen van de deelnemers behoren aan deze persoon kenbaar te worden gemaakt. Deze kan in overleg met de gastheer beoordelen of deze wensen gehonoreerd kunnen worden.

9
Bij het fotograferen worden de volgende fasen (in deze volgorde) doorlopen: als eerste de voorzijde van het object ten behoeve van standaardlenzen (± 50 mm) en pas daarna groothoeklenzen en detailopnamen. Indien gewenst en het tijdschema dit mogelijk maakt, kan het object vervolgens vanuit een andere positie gefotografeerd worden, waarbij ook nu de standaardlenzen prioriteit hebben.

10
In principe wordt er per voertuig 10 minuten fototijd uitgetrokken.

11
De kosten van het lidmaatschap van de Afdeling zijn geregeld in het Huishoudelijk Reglement voor de Afdelingen van de VBB. Bij deelname aan activiteiten van de Afdeling  wordt de eigen (financiële) bijdrage per activiteit vastgesteld en aan de afdelingsleden bekend gemaakt.

12
Door deel te nemen aan de activiteiten van de VBB en/of haar afdelingen gaan de deelnemers onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud van dit reglement, alsmede de naleving ervan.

13
Als blijkt dat één van de deelnemers één van bovenstaande bepalingen niet nakomt, kan elk individueel lid van het hoofdbestuur dan wel het organiserende afdelingsbestuur hem of haar bij wijze van ordemaatregel terstond van verdere deelname aan de activiteit uitsluiten.

Als blijkt dat één van de deelnemers één van bovenstaande bepalingen niet nakomt, kan het bestuur van de VBB besluiten hem of haar van (verdere) deelname aan activiteiten uit te sluiten en/of het lidmaatschap van de vereniging en haar afdelingen in te trekken.

versie: 1 januari 2015