Nederlandse Vereniging van Belangstelenden in het Brandweerwezen

Jeugdlidmaatschap VBB

Met het jeugdlidmaatschap kunnen jongeren t/m 17 jaar deelnemen aan de verenigingsexcursies en de jaarlijkse VBB-Familiedag. Ook ontvangt men iedere twee maanden het tijdschrift Eén-Eén-Twee en de Digitale Nieuwsbrief (via de Website), waarin tevens het verenigingsnieuws is opgenomen.

Met ingang van 1 januari 2019 bedraagt de jaarlijkse contributie voor het jeugdlidmaatschap, inclusief het blad de Eén-Eén-Twee, € 30,00. Leden die een machtiging voor een automatische incasso hebben afgegeven, ontvangen over eerder genoemd bedrag een korting van € 2,00.

Buitenlandse leden
Voor leden die in het buitenland wonen, maar binnen Europa, geldt een toeslag van € 6,00.
Woont of verblijft u buiten Europa? Informeert u dan bij onze ledenadministratie/penningmeester wat de toeslag voor u bedraagt (in verband met de verzendkosten van post en het tijdschrift).

Uitbreiden lidmaatschap
Om deel te kunnen nemen aan de activiteiten van de afdeling fotografie kunt u uw standaard lidmaatschap uitbreiden met een supplement lidmaatschap voor de afdeling fotografie. De kosten hiervoor bedragen  € 4,00.

Heeft u interesse om lid te worden van onze vereniging? U kunt hiervoor ons aanmeldingsformulier via de website downloaden. Nadat u uw gegevens heeft ingevuld en het formulier heeft ondertekend, kunt u het formulier per e-mail zenden naar ledenvbb@brandweer.org.

Personen welke gedurende het lopende verenigingsjaar lid worden krijgen van onze penningmeester te horen hoeveel geld zij verschuldigd zijn. U dient de contributie voor het eerste jaar zelf over te maken. Voor de jaren daarna kunt u eventueel gebruik maken van onze doorlopende machtiging.