Jeugdlidmaatschap VBB

Met het jeugdlidmaatschap kunnen jongeren t/m 17 jaar deelnemen aan de verenigingsexcursies en de jaarlijkse VBB-Familiedag. Ook ontvangt men iedere twee maanden het tijdschrift Eén-Eén-Twee en de Digitale Nieuwsbrief (via de Website), waarin tevens het verenigingsnieuws is opgenomen.

Met ingang van 1 januari 2019 bedraagt de jaarlijkse contributie voor het jeugdlidmaatschap, inclusief het blad de Eén-Eén-Twee, € 30,00. Leden die een machtiging voor een automatische incasso hebben afgegeven, ontvangen over eerder genoemd bedrag een korting van € 2,00.

Buitenlandse leden
Voor leden die in het buitenland wonen, maar binnen Europa, geldt een toeslag van € 6,00.
Woont of verblijft u buiten Europa? Informeert u dan bij onze ledenadministratie/penningmeester wat de toeslag voor u bedraagt (in verband met de verzendkosten van post en het tijdschrift).

Deelname activiteiten
Alle activiteiten zijn vrij toegangkelijk voor alle leden van de VBB. Er hoeft geen extra contributie betaald te worden voor lidmaatschap van een afdeling. Wel kan er een extra toelage worden berekend om de kosten, denk aan de huur van een bus, te kunnen dekken.

Heeft u interesse om lid te worden van onze vereniging? U kunt hiervoor ons aanmeldingsformulier via de website downloaden. Nadat u uw gegevens heeft ingevuld en het formulier heeft ondertekend, kunt u het formulier per e-mail zenden naar ledenvbb@brandweer.org.

Personen welke gedurende het lopende verenigingsjaar lid worden krijgen van onze penningmeester te horen hoeveel geld zij verschuldigd zijn. U dient de contributie voor het eerste jaar zelf over te maken. Voor de jaren daarna kunt u eventueel gebruik maken van onze doorlopende machtiging.