BRANDWEER

VOERTUIGEN

Bekijk onze collectie brandweervoertuigen en overige materieel.

BRANDWEER

KORPSEN

Meer informatie over de korpsen vindt u in onze brandweerkorpsen database.

P2000

MELDINGEN

De VBB organiseert diverse activiteiten voor leden en niet-leden

Veel Gestelde Vragen Vereniging VBBMisschien heeft u naar aanleiding van uw bezoek aan onze VBB-site vragen over onze lidmaatschappen, activiteiten, databases of andere zaken?! U kunt ons dan natuurlijk meteen een e-mail sturen met uw vraag maar kijkt u eerst eens in onze FAQ-lijst van Veel Gestelde Vragen en wellicht vindt u daar uw antwoord al.

Onze Top 10 Meest Gestelde Vragen


1.    Hoe kan ik verzekerd zijn van het ontvangen van het tijdschrift Een-Een-Twee?
2.    Hoe gaat de betaling van het lidmaatschapsgeld bij de VBB in zijn werking?
3.    Wat doet de VBB voor mij?
4.    Kan mijn partner ook mee met excursies?
5.    Wat heeft de VBB in de afgelopen jaren zoal gedaan?
6.    Staat de VBB open voor suggesties van leden?
7.    Moet je brandweerman of –vrouw zijn om lid van de VBB te worden?
8.    Is de VBB een belangenorganisatie?
9.    Kan ik met vragen, over zaken de brandweer betreffende, bij de VBB aankloppen?
10.  Met welke instituten heeft de VBB een directe relatie?


Vragen over Vereniging VBB?

1. Hoe kan ik verzekerd zijn van het ontvangen van het tijdschrift Een-Een-Twee?

Er zijn twee mogelijkheden:
 • U wordt lid van de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden
  in het Brandweerwezen, meestal afgekort tot VBB.

In dat geval ontvangt u steeds het tijdschrift, want dat is een van de voordelen van uw lidmaatschap van de vereniging. Of...

 • U wordt abonnee op het tijdschrift Een-Een-Twee.

Dat doet u door zich daarvoor in te schrijven bij HHS-Uitgeverij te Grave.

2. Hoe gaat de betaling van het lidmaatschapsgeld bij de VBB in zijn werking?

Er zijn twee mogelijkheden:

 • Het gemakkelijkst voor u en ons is de zogenaamde automatische incasso. Daarbij machtigt u de penningmeester van het bestuur eenmaal per jaar volautomatisch het lidmaatschapsgeld van uw rekening te mogen afboeken. U hoeft niets te doen, het gaat vanzelf.

Bij het eventueel opzeggen van uw lidmaatschap vervalt automatisch de machtiging voor het komend verenigingsjaar.

Mocht u van mening zijn, dat het geld ten onrechte van uw rekening is afgeboekt, dan kunt u dit bij de bank kenbaar maken. Het geld wordt dan teruggestort en wij krijgen de mededeling dat u niet betaald heeft.

 • Wat meer omslachtig is het betalen via een jaarlijkse herinnering. U ontvangt dan een acceptgirokaart die u dient over te maken op de rekening van de vereniging.

3. Wat doet de VBB voor mij?

Voor alle leden geldt, dat ze verzekerd kunnen zijn van het toezenden van het Tijdschrift Een-Een-Twee; dat is immers ook ons verenigingsorgaan. Hierin staan allerlei interessante artikelen over allerlei zaken, die met brandweer en hulpverlening van doen hebben en die op een prettig leesbare wijze geschreven zijn. Het tijdschrift is rijkelijk geïllustreerd en in kleurendruk.

Voor de leden van de VBB worden elk jaar twee excursies georganiseerd. Dat kunnen zijn excursies bij brandweerkorpsen, maar ook bij bedrijven of instellingen, die iets met brandweer en hulpverlening van doen hebben. Elk jaar wordt de landelijke ruil- en contactdag georganiseerd. Tijdens die dag kunnen leden op informele wijze elkaar ontmoeten en spulletjes uit de respectievelijke verzamelingen ruilen of verkopen. Daarvoor wordt de laatste jaren een soort van brandweerruilbeurs gekoppeld aan deze dag. De leden krijgen daarbij te allen tijde voorrang bij het verstrekken van tafels voor het uitstallen van de verzamelobjecten.

Tot nu toe kregen leden deze tafels gratis verstrekt. Mocht het in de toekomst nodig zijn een kleine tegemoetkoming te vragen voor de tafels, dan staat nu al vast dat de leden kunnen rekenen op een flinke reductie van de tafelprijs. Tijdens deze verenigingsdagen worden ook regelmatig presentaties of workshops gehouden.

Leden die zich interesseren voor het maken van voertuigfoto’s, kunnen zich aanmelden bij de afdeling fotografie. Deze organiseert per jaar een aantal fototoertochten tijdens welke steeds een groot aantal brandweervoertuigen op een mooie locatie op de foto gezet kunnen worden. Daarnaast organiseert deze afdeling nog andere bijeenkomsten.  Voor een overzicht van de tot nu toe gehouden activiteiten verwijzen wij u naar het “activiteitenoverzicht” op deze site.

Met ingang van 2010 is de VBB doende internationale betrekkingen aan te knopen met gelijkaardige instellingen in de Europese landen. Voor die leden die geïnteresseerd zijn in contacten met andere landen zullen dus binnen afzienbare tijd vele mogelijkheden beschikbaar zijn. Ook een aantal excursies en fototoertochten vinden plaats in onze buurlanden.

4. Kan mijn partner ook mee met excursies?

Niet altijd, tenzij hij of zij zelf lid of gezinslid van de VBB is.

Aan sommige excursies wordt door de gastgevers een maximum aantal deelnemers gesteld. Dat heeft meestal te maken met  de beschikbare ruimte voor de ontvangst. In veel gevallen is het geen bezwaar als de partner meekomt, mits een verzoek hiertoe bij de organisatie van de activiteit wordt ingediend. Bij de landelijke ruil- en contactdag zijn partners en kinderen altijd van harte welkom.

Gezinslid of jeugdlid

Overigens heeft de vereniging mogelijkheden gecreëerd om dit bij bijna alle activiteiten mogelijk te maken. We verwijzen hierbij graag naar de mogelijkheid om gezinslid te worden.

 • Voor de jongere belangstellenden is er het jeugdlidmaatschap.

Beide vormen bieden de mogelijkheid  om tegen een aantrekkelijk lidmaatschapsgeld als volwaardig lid te kunnen deelnemen aan activiteiten.


5. Wat heeft de VBB in de afgelopen jaren zoal gedaan?

Hiervoor verwijzen we naar het “activiteitenoverzicht” op deze site. Daarop staan aangegeven alle excursies, verenigingsdagen, vergaderingen en alle activiteiten van de afdeling fotografie. Dit overzicht geeft tevens een goed idee van de mogelijkheden die er zijn.

6. Staat de VBB open voor suggesties van leden?

Deze vraag kunnen we volmondig met JA! beantwoorden. De VBB huldigt het standpunt dat de leden bepalen wat ze willen. Het bestuur en de vaste medewerkers proberen hier op zo goed mogelijke wijze gehoor aan te geven. Natuurlijk kunnen we het niet iedereen geheel naar de zin maken. Maar we zullen elke suggestie serieus overwegen.

Daarom ook zijn naar aanleiding van enkele enquêtes onder de leden grote veranderingen in gang gezet. Deze website is daar een voorbeeld van, maar ook de verandering van huisstijl en de nieuwe wijze van gestalte geven aan de landelijke ruil- en contactdag zijn door leden van de VBB als wenselijk aangegeven. Soms vragen leden om bepaalde verzamelitems; daarom ook is onlangs besloten eigen postzegels te laten aanmaken en stickers te laten drukken.

7. Moet je brandweerman of -vrouw zijn om lid van de VBB te worden?

Nee! Iedereen die geïnteresseerd is in het werk van de brandweer en de overige hulpverleningsdiensten is van harte welkom bij de VBB.

Toch blijkt in de praktijk dat veel van onze leden beroepsmatig of als vrijwilliger werkzaam zijn bij een brandweerkorps of andere instantie  voor hulpverlening in acute situaties. Daarnaast zien we steeds meer leden die belangstelling tonen in de techniek en de geschiedenis van de brand- en ongevallenbestrijding.  Onze vereniging telt veel verzamelaars op alle aspecten van brandweer- en hulpverlening. Elders op deze site gaan we hier nader op in.

Juist voor deze verzamelaars op velerlei gebied is de VBB een uitkomst. Men bouwt haast ongemerkt een netwerk op van gelijkgezinden; zo wordt het verzamelen plotseling veel gemakkelijker (vanwege de ruilmogelijkheden) en veel gezelliger (door de persoonlijke contacten).

Brandweerpersoneel geeft aan door de VBB uitbreiding van kennis op te doen. Dat is ook niet zo verwonderlijk, omdat de leden elkaar op de hoogte houden van nieuwe vindingen en werkwijzen en omdat het door de VBB heel gemakkelijk is bij elkaar “in de keuken te kijken”, zowel nationaal als internationaal.

8. Is de VBB een belangenorganisatie?

Dat ligt eraan hoe u het bekijkt. Wij kunnen beschouwd worden als  een belangenorganisatie voor de leden, die door hun lidmaatschap velerlei mogelijkheden hebben, die ze anders niet tot hun beschikking zouden hebben. 

Wij kunnen niet gezien worden als een soort vakbond voor brandweerpersoneel. Hoewel de VBB het werk van de brandweer en de ontwikkelingen daarvan nauwlettend volgt en ook wel eens een kritisch geluid laat horen, kunnen wij niet optreden namens individuele leden of groepen van leden.  Onze invloed reikt niet zover, dat wij de belangen van brandweerlieden kunnen behartigen.

De VBB is een klankbord van mensen, die de brandweer in al zijn diversiteit een warm hart toedragen.

9. Kan ik met vragen, over zaken de brandweer betreffende, bij de VBB aankloppen?

Ja, en de deur staat altijd open. Regelmatig ontvangen wij vragen van leden die betrekking hebben op bepaalde actuele gebeurtenissen of over dingen, die men graag wil weten.

Gezien het netwerk dat binnen de VBB  is opgebouwd en met behulp van de vele relaties met instellingen van allerlei aard, kunnen wij de vraagstellers vaak van dienst zijn.  In een vereniging met zo’n duizend enthousiaste leden is er meestal wel iemand te vinden die het antwoord kan geven, of die de vraagsteller op het goede spoor kan zetten.

10.

Met welke instituten heeft de VBB een directe relatie?

Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. In de loop van de inmiddels meer dan 35 jaar van haar bestaan, heeft de VBB als organisatie (en hebben de leden op individuele basis) een reusachtig netwerk opgebouwd. Als in het oog springende organisaties kunnen wij noemen:

 1. dat de VBB aan de wieg heeft gestaan van het Nationaal Brandweer Documentatie Centrum, waarin allerlei documenten met betrekking tot de geschiedenis van de brandweer in ons land wordt bewaard;
 2. dat een aantal  leden van de VBB zich actief bezighoudt met de geschiedenis van de brandweer in Nederland in al zijn facetten door deelname aan de Werkgroep Brandweer Historie. Deze heeft al gezorgd voor een aantal publicaties over diverse onderwerpen uit de brandweergeschiedenis;
 3. het Internationaal Brandweermuseum in Rijssen, dat  mede tot stand is gekomen dankzij de inbreng van de collectie van ons – veel te vroeg overleden – lid Dirk Vlot;
 4. dat de VBB  goede relaties onderhoudt met het Nationaal Brandweermuseum te Hellevoetsluis. Leden van de VBB hebben ook zitting in het Stichtingsbestuur hiervan;
 5. dat de VBB door enkele leden goede relaties heeft met het brandweermuseum te Wassenaar;
 6. dat we een aantal medewerkers van de Stichting Historisch Brandweermaterieel te Den Haag tot onze leden mogen rekenen;  
 7. dat wij trots mogen zijn op de samenwerking met veel, zo niet alle  brandweerkorpsen in ons land en soms daarbuiten. We kloppen nooit vergeefs aan wanneer we een korps bij een activiteit willen betrekken.


Meest recente verslagenMinisymposium WBH

Datum verslag: 14-12-2018 23:11:00

Verslag FTT Friesland

Datum verslag: 14-9-2018 19:38:00

Zonovergoten toertocht in Gelderland

Datum verslag: 20-7-2018 20:14:00

Voorjaarsexcusie 2018

Datum verslag: 23-6-2018 15:34:00

Fototoertocht Kennemerland

Datum verslag: 26-4-2018 23:33:00

Voorjaarbijeenkomst afdeling fotografie

Datum verslag: 2-4-2018 00:04:00

Dag van de brandweergeschiedenis 2018

Datum verslag: 12-3-2018 19:04:00

Landelijke VBB-DAG op 10 maart

Datum verslag: 10-1-2018 23:17:00

Mini-symposium WBH ... alweer een succes

Datum verslag: 10-12-2017 12:18:00

Alweer zo'n mooie excursie

Datum verslag: 13-11-2017 10:10:00

Kom met de VBB in contact!

Naam:
E-mailadres:
Bericht: