BRANDWEER

VOERTUIGEN

Bekijk onze collectie brandweervoertuigen en overige materieel.

BRANDWEER

KORPSEN

Meer informatie over de korpsen vindt u in onze brandweerkorpsen database.

P2000

MELDINGEN

De VBB organiseert diverse activiteiten voor leden en niet-leden

Veelgestelde vragen

〈〈 TERUG NAAR HOMEPAGE

Vaak worden ons dezelfde vragen gesteld. Hieronder treft u een aantal van die vragen en de daarbij behorende antwoorden aan. Mocht uw vraag er niet bij staan, neem dan gerust contact met ons op!


Gepubliceerd op: 24 september 2016
Auteur: Bestuur VBB

 

  

 


 

Hoe kan ik verzekerd zijn van het ontvangen van het tijdschrift  Één-Één-Twee?

Er zijn twee mogelijkheden:

 1. U wordt lid van de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Brandweerwezen, meestal afgekort tot VBB. In dat geval ontvangt u steeds het tijdschrift , want dat is een van de voordelen van uw lidmaatschap van de vereniging.
 2. U wordt abonnee op het tijdschrift  Één-Één-Twee. Dat doet u door zich daarvoor in te schrijven bij HHS-Uitgeverij te Grave.

 

 

Ben ik “lid van de Één-Één-Twee"?

Dat kan nooit!  Ofwel bent u lid van de VBB, ofwel bent u geabonneerd op het tijdschrift Één-Één-Twee.  Als lid van de VBB kunt u profiteren van alle diensten die de vereniging haar leden aanbiedt. Als abonnee krijgt u uitsluitend het tijdschrift toegezonden.

 

Hoe gaat de betaling van het lidmaatschapsgeld bij de VBB in zijn werking?

Er zijn twee mogelijkheden:

 1. Het gemakkelijkst voor u en ons is de zogenaamde automatische incasso. Daarbij machtigt u de penningmeester van het bestuur eenmaal per jaar volautomatisch het lidmaatschapsgeld van uw rekening te mogen afboeken. U hoeft niets te doen, het gaat vanzelf. Bij het eventueel opzeggen van uw lidmaatschap (dat kan aan het eind van elk kalenderjaar) vervalt automatisch de machtiging voor het komend verenigingsjaar. Mocht u van mening zijn, dat het geld ten onrechte van uw rekening is afgeboekt, dan kunt u dit bij de bank kenbaar maken.  Het geld wordt dan teruggestort en wij krijgen de mededeling dat u niet betaald heeft.
 2. Wat meer omslachtig is het betalen via een jaarlijkse herinnering. U ontvangt dan een acceptgirokaart die u dient over te maken op de rekening van de vereniging. Daar zijn voor de vereniging extra kosten aan verbonden.

 

Wat doet de VBB voor mij?

 1. Voor alle leden geldt, dat ze verzekerd kunnen zijn van het toezenden van het Tijdschrift  Één-Één-Twee; dat is immers tevens ons verenigingsorgaan. Hierin staan allerlei interessante artikelen over allerlei zaken, die met brandweer en hulpverlening van doen hebben en die op een prettig leesbare wijze geschreven zijn. Het tijdschrift is rijkelijk geïllustreerd en in kleurendruk.
 2. Voor de leden van de VBB worden elk jaar twee excursies georganiseerd. Dat kunnen zijn excursies bij brandweerkorpsen, maar ook bij bedrijven of instellingen, die iets met brandweer en hulpverlening van doen hebben.
 3. Elk jaar wordt een landelijke ruil- en contactdag georganiseerd. Tijdens die dag kunnen leden op informele wijze elkaar ontmoeten en spulletjes uit de respectievelijke verzamelingen ruilen of verkopen. Daarvoor wordt de laatste jaren een soort van brandweerruilbeurs gekoppeld aan deze dag. De leden krijgen daarbij te allen tijde voorrang bij het verstrekken van tafels voor het uitstallen van de verzamelobjecten. Tot nu toe kregen leden deze tafels gratis verstrekt. Mocht het in de toekomst nodig zijn een kleine tegemoetkoming te vragen voor de tafels, dan staat nu al vast dat de leden kunnen rekenen op een flinke reductie van de tafelprijs. Tijdens deze verenigingsdagen worden ook regelmatig presentaties of workshops gehouden.
 4. Leden die zich interesseren voor het maken van voertuigfoto’s, kunnen zich aanmelden bij de afdeling fotografie. Deze organiseert per jaar een aantal fototoertochten tijdens welke steeds een groot aantal brandweervoertuigen op een mooie locatie op de foto gezet kunnen worden. Daarnaast organiseert deze afdeling nog andere bijeenkomsten.  Voor een overzicht van de tot nu toe gehouden activiteiten verwijzen wij u naar het “activiteitenoverzicht” op deze site.
 5. Leden die bijzonder geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van de brandweer kunnen zich aansluiten bij de Werkgroep Brandweer Historie. Op deze site kunt u heel wat vinden van de producties van deze werkgroep, die al sinds 2004 bestaat.
 6. En dan wordt natuurlijk ook nog deze website als vraagbaak voor alle mensen die iets over de brandweer willen weten, voor u in stand gehouden.
 7. De VBB is druk doende internationale betrekkingen aan te knopen met gelijkaardige instellingen in de Europese landen. Voor die leden die geïnteresseerd zijn in contacten met andere landen zullen dus binnen afzienbare tijd vele mogelijkheden beschikbaar zijn. Ook een aantal excursies en fototoertochten vindt plaats in onze buurlanden.

Kan mijn partner ook mee met excursies?

Niet altijd, tenzij hij of zij zelf lid van de VBB is. Aan sommige excursies wordt door de gastgevers een maximum aantal deelnemers gesteld. Dat heeft meestal te maken met  de beschikbare ruimte voor de ontvangst.

In sommige gevallen is het geen bezwaar als de partner meekomt, mits een verzoek hiertoe bij de organisatie van de activiteit wordt ingediend. Bij de landelijke ruil- en contactdag zijn partners enkinderen altijd van harte welkom.

Gezinslid of jeugdlid.

Overigens heeft de vereniging mogelijkheden gecreëerd om dit bij bijna alle activiteiten mogelijk te maken. We verwijzen hierbij graag naar de mogelijkheid om gezinslid te worden.

Voor de jongere belangstellenden is er het jeugdlidmaatschap.

Beide vormen bieden de mogelijkheid  om tegen een aantrekkelijk lidmaatschapsgeld als volwaardig lid te kunnen deelnemen aan activiteiten.  

Wat heeft de VBB in de afgelopen jaren zoal gedaan?

Hiervoor verwijzen we naar het “activiteitenoverzicht” op deze site. Daarop staan aangegeven alle excursies, verenigingsdagen, vergaderingen en alle activiteiten van de afdeling fotografie.  Dit overzicht geeft tevens een goed idee van de mogelijkheden die er zijn.

 

Staat de VBB open voor suggesties van leden?

Deze vraag moeten we volmondig met “JA !“ beantwoorden.

De VBB huldigt het standpunt dat de leden bepalen wat ze willen. Het bestuur en de vaste medewerkers proberen hier op zo goed mogelijke wijze gehoor aan te geven. Natuurlijk kunnen we het niet iedereen geheel naar de zin maken. Maar we zullen elke suggestie serieus overwegen. Daarom ook zijn naar aanleiding van enkele enquêtes onder de leden grote veranderingen in gang gezet.  Deze website is daar een voorbeeld van, maar ook de verandering van huisstijl en de nieuwe wijze van gestalte geven aan de landelijke ruil- en contactdag zijn door leden van de VBB als wenselijk  aangegeven.

Soms vragen leden om bepaalde verzamelitems; daarom ook is onlangs besloten eigen postzegels te laten aanmaken en stickers te laten drukken.

Moet je brandweerman of –vrouw zijn om lid van de VBB te worden?

Nee! Iedereen die geïnteresseerd is in het werk van de brandweer en de overige hulpverleningsdiensten is van harte welkom bij de VBB.

Toch blijkt in de praktijk dat veel van onze leden beroepsmatig of als vrijwilliger werkzaam zijn bij een brandweerkorps of andere instantie  voor hulpverlening in acute situaties. Daarnaast zien we steeds meer leden die belangstelling tonen in de techniek en de geschiedenis van de brand- en ongevallenbestrijding.  Onze vereniging telt veel verzamelaars op alle aspecten van brandweer- en hulpverlening. Wanneer u onze site bezoekt, merkt u dat vanzelf. En wie ons tijdschrift leest, blijft ook goed op de hoogte.

Juist voor deze verzamelaars op velerlei gebied is de VBB een uitkomst. Men bouwt haast ongemerkt een netwerk op van gelijkgezinden; zo wordt het verzamelen plotseling veel gemakkelijker (vanwege de ruilmogelijkheden) en veel gezelliger (door de persoonlijke contacten).

Brandweerpersoneel geeft aan door de VBB uitbreiding van kennis op te doen. Dat is ook niet zo verwonderlijk, omdat de leden elkaar op de hoogte houden van nieuwe vindingen en werkwijzen en omdat het door de VBB heel gemakkelijk is bij elkaar “in de keuken te kijken”, zowel nationaal als internationaal.

Is de VBB een belangenorganisatie?

Dat ligt eraan hoe u het bekijkt. Wij kunnen beschouwd worden als  een belangenorganisatie voor de leden, die door hun lidmaatschap velerlei mogelijkheden hebben, die ze anders niet tot hun beschikking zouden hebben.

Wij kunnen niet gezien worden als een soort “vakbond voor brandweerpersoneel”.

Hoewel de VBB het werk van de brandweer en de ontwikkelingen daarvan nauwlettend volgt en ook wel eens een kritisch geluid laat horen, kunnen wij niet optreden namens individuele leden of groepen van leden.  Onze invloed reikt niet zover, dat wij de belangen van brandweerlieden kunnen behartigen.

De VBB is een ONAFHANKELIJK klankbord van mensen, die de brandweer in al zijn diversiteit een warm hart toedragen. 

Kan ik met vragen, over zaken die betrekking hebben op de brandweer, bij de VBB aankloppen?

Ja, en de deur staat altijd open. Regelmatig ontvangen wij vragen van leden die betrekking hebben op bepaalde actuele gebeurtenissen of over dingen, die men graag wil weten.

Gezien het netwerk dat binnen de VBB  is opgebouwd en met behulp van de vele relaties met instellingen van allerlei aard, kunnen wij de vraagstellers vaak van dienst zijn.  In een vereniging met zo’n duizend enthousiaste leden is er meestal wel iemand te vinden die het antwoord kan geven, of die de vraagsteller op het goede spoor kan zetten.

 

Met welke instituten heeft de VBB een directe relatie?

Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden.

In de loop van de inmiddels 40 jaar van haar bestaan, heeft de VBB als organisatie (en hebben de leden op individuele basis) een reusachtig netwerk opgebouwd.

Als in het oog springende organisaties kunnen wij  noemen:

 1.  dat de VBB aan de wieg heeft gestaan van het Nationaal Brandweer Documentatie Centrum (nu onderdeel van het NVI), waarin allerlei documenten met betrekking tot de geschiedenis van de brandweer in ons land wordt bewaard;
 2. Dat wij zeer goede relaties onderhouden met de diverse brandweermusea in Nederland (en soms daarbuiten);
 3. dat we een aantal medewerkers van de Stichting Historisch Brandweermaterieel te Den Haag tot onze leden mogen rekenen;
 4. De VBB onderhoudt ook relaties met diverse belangrijke landelijke organisaties op het gebied van Brandweer en Rampenbestrijding. Soms doen deze instanties een beroep op ons, maar als wij om medewerking vragen is dat ook nooit tevergeefs. 
 5. dat wij trots mogen zijn op de samenwerking met veel, zo niet alle  brandweermensen in ons land en soms daarbuiten. We kloppen praktisch nooit vergeefs aan wanneer we een korps of regio bij een activiteit willen betrekken.   

Meest bekeken: Korpsen

Meest bekeken: Voertuigen

VBB nieuwsbrief


Meest recente verslagenMinisymposium WBH

Datum verslag: 14-12-2018 23:11:00

Verslag FTT Friesland

Datum verslag: 14-9-2018 19:38:00

Zonovergoten toertocht in Gelderland

Datum verslag: 20-7-2018 20:14:00

Voorjaarsexcusie 2018

Datum verslag: 23-6-2018 15:34:00

Fototoertocht Kennemerland

Datum verslag: 26-4-2018 23:33:00

Voorjaarbijeenkomst afdeling fotografie

Datum verslag: 2-4-2018 00:04:00

Dag van de brandweergeschiedenis 2018

Datum verslag: 12-3-2018 19:04:00

Landelijke VBB-DAG op 10 maart

Datum verslag: 10-1-2018 23:17:00

Mini-symposium WBH ... alweer een succes

Datum verslag: 10-12-2017 12:18:00

Alweer zo'n mooie excursie

Datum verslag: 13-11-2017 10:10:00

Kom met de VBB in contact!

Naam:
E-mailadres:
Bericht: